Skip to content

Yleiset toimitusehtomme

Tässä asiakirjassa mainittuja yleisiä sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin Antitec Oy:n tarjoamiin palveluihin ja toimeksiantoihin.
Kun asiakas tilaa palvelun tai toimeksiannon Antitec Oy:ltä, voidaan olettaa, että asiakas on tutustunut näihin Antitec Oy:n yleisiin sopimusehtoihin ja hyväksyy tässä asiakirjassa mainitut ehdot sitovina.

1. Palvelut ja toimeksiannot

1.1 Antitec Oy suorittaa asiakkaalta saamansa toimeksiannon, joka on tullut puhelimitse, sähköpostitse tai tilauslomakkeen kautta. Antitec Oy noudattaa laatujärjestelmään tallennettuja toimintatapoja. Jotta Antitec Oy pystyy suorittamaan asiakkaan tilaaman toimeksiannon, on asiakkaan annettava kaikki toimeksiannon suorittamiselle olennainen tieto Antitec Oy:lle. Jos asiakkaalla on joku erityistoive, miten toimeksianto suoritetaan Antitec Oy:n toimesta, pitää asiakkaan ilmoittaa siitä toimeksiannon tilausta tehdessään.
1.2 Antitec Oy tekee toimeksiannon asiakkaalta saamien tietojen perusteella, jota varten asiakkaan on myös annettava kaikki mahdollinen tieto, jotta Antitec Oy pystyy tarjoamaan kustannustehokkaimman palvelun asiakkaalle. Toimeksiantojen suorittamiseen Antitec Oy sitoutuu käyttämään asiakkaan toimittamien tietojen perusteella mahdollisimman tehokasta tekniikkaa ja toimintatapoja.

2. Tarjouspyynnöt ja hintaperusteet

2.1 Antitec Oy:n tarjoamat palvelujen hinnat perustuvat ennalta laadittuun hinnastoon, joka kerrotaan asiakkaalle. Hinnasto on nähtävissä Antitec Oy:n toimipisteellä. Asiakkaan pyynnöstä voidaan sopia muusta hintaperusteisesta veloituksesta asiakkaan ja Antitec Oy:n välillä.
2.2 Antitec Oy tekee asiakkaalle tarjouksen halutusta palvelusta, jonka asiakas hyväksyy ennen työsuorituksen aloittamista joko suullisesti tai kirjallisesti. Vasta kun asiakas on hyväksynyt Antitec Oy:n laatiman tarjouksen, voidaan katsoa sopimuksen syntyneen. Antitec Oy:n laatima tarjous on voimassa tietyn ajan, mikä on mainittu sopimusasiakirjoissa ja tarjouspyyntöön vastatussa asiakirjassa. Antitec Oy laatii asiakkaan antamien tietojen pohjalta tarjouksen. Jos työnsuorituspaikalla selviää, että työ vaatiikin enemmän työtä palvelun suorittamiseen, Antitec Oy antaa asiakkaalle uuden hinta-arvion kokonaishinnasta. Työ aloitetaan vasta, kun asiakas on hyväksynyt uuden tarjouksen.

3. Laskutus ja maksun viivästymiset

3.1 Mikäli Antitec Oy:llä ja asiakkaalla ei ole erillistä sopimusta, Antitec Oy laskuttaa asiakasta suorittamastaan palvelusta vasta kun toimeksianto on valmis. Mikäli asiakas haluaa, voidaan sopia, että Antitec Oy laskuttaa asiakasta jollain muulla tavoin. Laskujen eräpäivä on normaalisti 20 päivää laskun kirjauspäivästä lähtien, ellei toisin sovita. Antitec Oy toimittaa laskun asiakkaalle ensisijaisesti verkkolaskuna, e-laskuna, tai sähköpostitse, tai asiakkaan niin halutessa paperilaskuna.
3.2 Antitec Oy noudattaa korkolain (6323/1982) mukaisia säädöksiä ja perii viivästyskoron. Koron määrä aloitetaan laskemaan laskun eräpäivästä siihen asti, kunnes maksu on suoritettu. Lasku on katsottu hyväksytyksi, jos asiakas ei reklamoi laskua ennen laskun eräpäivää. Laskusta lähetetään maksimissaan kaksi muistutuslaskua, jos asiakas ei ole suorittanut laskua. Jos asiakas ei ole edellä mainittujen muistutuslaskujen jälkeenkään maksanut laskua niin silloin Antitec Oy siirtää laskun perintätoimiston perittäväksi ja tästä aiheutuneet mahdolliset kulut siirretään asiakkaan maksettavaksi.

4. Reklamaatiot

4.1 Jos Antitec Oy:n suorittamassa palvelussa on asiakas huomannut virheen, on asiakkaan välittömästi ilmoitettava siitä Antitec Oy:lle, kuitenkin vähintään seitsemän (7) arkipäivän kuluessa palvelun suorittamisesta. Antitec Oy on velvollinen suorittamaan virheen korjauksen kohtuullisessa ajassa.

5. Antitec Oy:n toimintaperiaatteet

5.1 Antitec Oy tarjoaa palvelujaan asiakkaalle ja palvelusta vastaa aina ajankohtaiset tutkinnot omaava tuholaistorjuja. Tuholaistorjuja myös selvittää asiakkaalle, miten tuholaisongelmaa voisi välttää jatkossa.
5.2 Mikäli asiakas haluaa, että Antitec Oy hävittää mahdolliset tuholaisten saastuttamat kalusteet, voi Antitec Oy tehdä sen erillistä korvausta vastaan. Vaihtoehtoisesti kalusteet voidaan lämpökäsitellä Antitec Oy:n tiloissa, mutta asiakkaan pitää itse kuljettaa kalusteet sinne. Antitec Oy ei ota vastuuta, jos kalusteet hajoavat lämpökäsittelyn, tai kuljetuksen aikana.
5.3 Asiakkaan velvollisuuksiin kuuluu suojata asunnossa olevat kalusteet tai vastaavat esineet Antitec Oy:n edustajan sitä pyytäessä suoritettavan toimenpiteen ajaksi. Antitec Oy ei vastaa torjuntatoimien kohteena olevasta rakenteesta, tavarasta eikä myöskään torjuntakohteeseen Antitec Oy:n suorittamien torjuntatoimien ajaksi jätetystä irtaimistosta.
5.4 Asiakkaan velvollisuuksiin kuuluu pitää huoli, että Antitec Oy:n edustaja pääsee käsittelemään työtilauksessa mainitut kohteet viivytyksettä.
5.4 Jos tuholaistorjuntaa joudutaan suorittamaan kiinteissä rakenteissa, on asiakas velvollinen huolehtimaan siitä, että Antitec Oy:n tuholaistorjuja pääsee esteettä suorittamaan torjuntakäsittelyn. Antitec Oy ei asenna itse purkamiansa keveitä kalusteita ja rakenteita takaisin eikä vastaa niiden mahdollisesta rikkoutumisesta purkamisen aikana.
5.6 Asiakkaalle kerrotaan, että tuholaisongelman takia suoritetun torjuntakäsittelyn jälkeen saattaa tuholaisongelma uusiutua. Näistä jatkotoimenpiteistä sovitaan aina erikseen. Asiakkaalle voidaan myös tarjota jatkuvaa tuholaistorjuntasopimusta ongelman laajuuden ja/tai alttiuden takia. Asiakas voi hyväksyä tai hylätä sopimustarjouksen.
5.7 Antitec Oy korvaa asiakkaalle palvelun suorittamisen aikana sattuneesta Antitec Oy:n työntekijän tekemästä vahingosta aiheutuneita kuluja enintään kymmenen tuhatta (10 000) euroa ja vähintään palvelun suorittamisesta sovitun hinnan verran.
5.8 Antitec Oy ei ole korvaus-, eikä poistovelvollinen, mikäli Antitecin käyttämästä torjunta-asemasta syöttiä syönyt eläin kuolee, tai jää loukkuun rakenteisiin. Mahdolliseen sisätiloihin tunkeutuvaan raadon hajun poistoon suositellaan käytettäväksi hajunpoistopussia.

6. Kolmannen osapuolten suorittamat palvelut

6.1 Antitec Oy saattaa joskus joutua käyttämään kolmannen osapuolen suorittamia palveluita, joista Antitec Oy ilmoittaa aina asiakkaalle etukäteen. Antitec Oy on vastuussa käyttämänsä kolmannen osapuolen toiminnasta ja työn laadusta.

7. Sopimuksen purku

7.1 Asiakkaalla on oikeus purkaa sovittu vuosi-/kausisopimus sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaisesti. Irtisanominen on tehtävä aina kirjallisena. Normaali irtisanomisaika on kuusi kuukautta. Kuitenkin sopimuksen irtisanomisehdot ovat aina sovittavissa erikseen.
7.2 Antitec Oy voi purkaa sopimuksen, jos asiakas ei maksa määräaikaan mennessä sovittua palkkiota suoritetusta palvelusta, eikä ole myöskään reklamoinut asiasta määräaikaan mennessä.
Antitec Oy voi myös purkaa, tai siirtää sopimuksen alkamisen ajankohtaa, jos asiakkaan ilmoituksen perusteella on ilmeistä, että toimeksiannon ajankohta tulee siirtymään.
7.3 Antitec Oy:llä on oikeus muuttaa tässä asiakirjassa mainittuja yleisiä sopimusehtoja, kunhan muutoksista on mainittu myös yrityksen internet-sivuilla (www.antitec.fi), jossa on myös nämä yleiset sopimusehdot saatavana.

8. Sovellettavat lait

8.1 Tässä asiakirjassa mainittuihin yleisiin sopimusehtoihin sovelletaan Suomen lakia ja palvelun tai työsuorituksen suorittamisesta, sekä tässä asiakirjassa mainituista ehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa, tai sopimuksen mukaan.

Antitec Oy, Kimokatu 5, 20380 Turku, 02 2305 673